Branch 1: Herbal Spa, 102 Duong Dinh Nghe st, Son Tra, Da Nang
Branch 2: Luxury Herbal SPA, 199-201 Duong Dinh Nghe Street, Son Tra, Da Nang
Branch 3:Herbal Boutique SPA, 90 Duong Dinh Nghe street, Son Tra, Da Nang
Branch 4: Herbal Heritage SPA, 101 Ta My Duat street, Son Tra, Da Nang
herbal spa
herbal spa
herbal spa

베트남 전통 마사지

지압과 부항요법을 조합하여 압력으로 혈색 및 병터에 작용합니다. 몸 안에 쌓고 있는 독소를 해독하고 기혈을 조화해서 신경계의 균형을 복원되도록 합니다.

Herbal Spa 전신 마사지 코스:

1 단계: 허브차를 마신다.

2 단계: 30분 부항요법+올리브오일, 뜨거운 돌, 베트남 전통 민족의 허브를 이용한 60분 마사

마무리 단계: 간식(미역국), 과일 및 건강음료수.

 

Price List of Services:

- Massage for 60 mins +30 mins cupping ( total 90 mins) :     700.000VND
- Massage for 90 mins + 30 mins cupping ( total 120 mins)  :     900.000VND   

 

 

Hotline : 02363 996 796 - (+84) 0901 825 789
Email: herbalspadn@gmail.com
 
Contact with us via Kakaotalk/Wechat/Line ID:
Kakaotalk : Herbalspa102
Wechat : Herbal-SPA-Danang
Line : herbalspa
 

범주